Choose Erasmus+

Erasmus+ pentru personalul universitar

 1. Calendarul de selecție

Calendarul pentru selecția mobilităților Erasmus+ de predare/ formare în anul universitar 2022-2023, contract instituțional KA131  2022 (țări UE și țări asociate programului Erasmus+) – NOIEMBRIE 2022

 Depunerea candidaturilor și realizarea selecției pentru sem I
   – 25 noiembrie 2022: termen limită de depunere a dosarelor de candidatură;

   – 25-28 noiembrie 2022: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției;
   – 5 decembrie 2022: publicarea rezultatelor selecției.

 Completarea de către titularii de mobilitate a dosarului de mobilitate, până la termenul limită de:
   –  10 decembrie 2022: pentru mobilități derulate în semestrul I al anului universitar 2022-2023;

   –  30 martie 2023: pentru mobilități derulate în semestrul II al anului universitar 2022-2023;

 

2. Condiții de eligibilitate

Mobilitățile de predare ale cadrelor didactice și ale personalului administrativ din Universitatea Tibiscus din Timișoara (UTT) se pot desfășura în universități din țările participante la programul Erasmus+ (proiect instituțional KA131) cu care UTT are acorduri bilaterale inter-instituționale (IIA) încheiate, pentru domeniile de studiu în care se va derula activitatea de predare.

Pentru a beneficia de mobilitate de predare Erasmus+, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
– să dețină relații contractuale de muncă cu UTT în calitate de cadru didactic;
– domeniul de predare/ studiu în UTT al candidatului să fie stipulat în acordul bilateral inter-instituțional (IIA), încheiat cu instituția parteneră pentru care candidează;
– durata minimă eligibilă a perioadei de predare este pentru proiectul instituțional KA131: minimum 2 zile consecutive de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie;
– durata maximă eligibilă a perioadei de predare este de 2 luni;
– numărul minim eligibil de ore de predarese calculează în funcție de numărul de zile de predare efectivă (indiferent dacă sunt zile finanțate sau cu zero grant Erasmus+), conform Ghidului de implementare pentru Instituțiile de Învățământ Superior, de exemplu:
– 8 ore pentru o mobilitate între 2 până la 5 zile de predare;
– 8 ore + (1,6 ore x numărul de zile ce depășește durata de 5 zile).

Mobilitățile de formare (STT) ale personalului didactic și administrativ din Universitatea Tibiscus din Timișoara (UTT) se pot desfășura în universități și instituții din țările programului Erasmus+ (proiect instituțional KA131) cu care UTT are acorduri bilaterale inter-instituționale (IIA) încheiate.

Pentru a beneficia de mobilitate de formare Erasmus+, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
– să dețină relații contractuale de muncă cu UTT în calitate de cadru didactic;
– durata minimă eligibilă a perioadei de predare este pentru proiectul instituțional KA131: minimum 2 zile consecutive de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie;
– durata maximă eligibilă a perioadei de predare este de 2 luni;
– activitățile eligibile în cadrul mobilităților de formare sunt: evenimente internaționale, activități de formare profesională, observare directă la locul de muncă;

 

3. Selecția candidaților

Pentru KA131, selecția candidaților pentru mobilități de predare/formare se organizează într-o singură sesiune conform calendarului afișat pe site-ul https://www.erasmus.tibiscus.ro/erasmus-pentru-personalul-universitar/
Prin decizia Biroului Erasmus+ al UTT, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.
Procesul de selecție constă în două etape:
– înscrierea la concursul de selecție,
– selecția cadrelor didactice/personalului administrativ pentru mobilități de predare/formare.

1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE SELECȚIE
Înscrierea la concursul de selecție se face pe baza unui dosar de candidatură, care va cuprinde:
   – cerere de candidatură,
   – CV format Europass,
   – Copie act identitate,
Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+ al UTT.

2. SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU MOBILITĂȚI DE PREDARE/FORMARE

Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției se efectuează de către Comisia de selecție a candidaților, numită de către Consiliul pentru relații internaționale; această comisie se compune din cinci membri plus doi supleanți, numiți din rândul membrilor Consiliului pentru relații internaționale, respectându-se regula evitării conflictului de interese.

Nu sunt supuse procesului de selecție dosarele de mobilitate din categoria zero grant. În acest caz, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și celorlalți candidați, pe tot procesul derulării mobilității, de la etapa de selecție, până la finalizarea mobilității.

 

4. Criterii de selecție

a. Criterii de selecție
În procesul de selecție, vor fi considerate eligibile doar dosarele de candidatură complete. Dosarele de candidatură vor fi evaluate și ierarhizate în baza următoarelor criterii/ priorități specifice pentru contractele instituționale KA131 pe baza punctajelor obținute, după cum urmează:
1. Candidaturile depuse de membrii echipei de implementare ai Programului Erasmus+ și cei ai Oficiului de relații internaționale, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UTT = 10 puncte
2. Numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ în ultimii trei 3 ani universitari, pentru asigurarea unei largi participări a personalului academic și administrativ din UTT la mobilități de predare/ formare = (6 puncte0 mobilități, 5 puncte 1 mobilități, 4 puncte2 mobilități, 3 puncte3 mobilități, 2 puncte4 mobilități, 1 punct – 5 mobilități, 0 puncte6 mobilități)
3. Concordanța dintre programul de formare şi atribuțiile administrative ale candidaților =1-10 puncte
4. Conformitatea candidaturii cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității: (1-6 puncte)
     – îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional;
     – contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine;
     – dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale;
     – atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul UTT;
     – contribuții la buna desfășurare a proiectelor KA131 în UTT;
     – contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional.

Pentru departajarea candidaților cu punctaje egale se va ține cont de punctajul obținut la criteriul privind numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ și de punctajul obținut la criteriul privind conformitatea candidaturilor cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității.

b. Rezultatul selecției
Numărul de mobilități de predare/formare care vor fi selectate este stabilit anual, în funcție de bugetele aprobate prin contractele de finanțare încheiate între UNITBV și ANPCDEFP, pentru proiectele instituționale de mobilități KA131/103, respectiv KA107.
Fiecare proces de selecție se va încheia cu întocmirea unui proces verbal de selecție, de către comisia de selecție. Procesul verbal va include lista cu candidații selectați, rezerve și respinși și va fi publicată pe site-ul https://www.erasmus.tibiscus.ro/erasmus-pentru-personalul-universitar/ 

 

5. Completarea dosarului de mobilitate

Dosarul de mobilitate va conține documentele din dosarul de candidatură, la care se adaugă încă două categorii de documente:
a. Documente completate de cadrele didactice/personalul administrativ
scrisoare de invitație/ accept din partea instituției gazdă;
program de predare (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) semnat de candidat și reprezentanții instituțiilor de origine, respectiv gazdă; / program de formare (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) semnat de candidat și reprezentanții instituțiilor de origine, respectiv gazdă; formularul potrivit mobilității dumneavoastră se obține prin email de la Biroul Erasmus+ (erasmus@tibiscus.ro)
referat de deplasare semnat de către beneficiarul de mobilitate și reprezentanții UTT;
extras de cont in EURO, deschis pe numele candidatului selectat;
poliță de asigurare de călătorie valabilă pe toată durata mobilității (sănătate, accident și răspundere civilă).

Nedepunerea, de către personalul selectat, a documentelor din dosarul de mobilitate în termenul specificat prin calendarele de selecție, atrage după sine pierderea calității de beneficiar „selectat” și disponibilizarea locului în lista de rezerve.

b. Documente întocmite de Biroul Erasmus+
– contractul financiar semnat între UTT și beneficiarul de mobilitate; un exemplar se transmite beneficiarului;
– dispoziția de deplasare a beneficiarului mobilității; se transmite beneficiarului;
– documente de plată de către UTT în favoarea beneficiarului.

La finalizarea mobilității se urmăresc etapele:
Predarea la Biroul Erasmus+ de către beneficiar a următoarelor documente, în maximum o săptămână de la finalizarea mobilității:
–  atestatul de la universitatea parteneră
– documente de transport (dus-întors), în funcție de mijlocul de transport ales:
– avion: taloanele de îmbarcare; – autobuz/tren: bilete de călătorie; – automobil: o declarație în acest sens, vignete și bonuri de combustibil din perioada deplasării.
     – documente de cazare: dovada cazării pe perioada mobilității
două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa erasmus@tibiscus.ro) însoțite de formularul de acord publicare poze în albumul anual al universității (dacă este cazul).

Orice modificare a perioadei de mobilitate (prelungire sau reducere a numărului de zile de activitate) se poate face printr-un act adițional întocmit în timpul perioadei de mobilitate; în cazuri excepționale se poate întocmi, după încheierea mobilității, un act adițional constatator pentru prelungirea/ reducerea perioadei de mobilitate și de modificare corespunzătoare a grantului cuvenit.

6. Personalul selectat pentru mobilități de predare

Lista cadrelor didactice selectate pentru mobilități de predare STA în cadrul programului Erasmus + (KA131) – Decembrie 2022

7. Personalul selectat pentru mobilități de formare

Lista cadrelor didactice selectate pentru mobilități de formare STT în cadrul programului Erasmus + (KA131) – Decembrie 2022

 

Erasmus+ este noul Program UE pentru educaţie, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027