Choose Erasmus+

 

Erasmus pentru studenți

 

Programul Erasmus+ pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa.
În același timp, programul:
– sprijină Pilonul european al drepturilor sociale
– pune în aplicare Strategia UE pentru tineret
– dezvoltă dimensiunea europeană în domeniul sportului

Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în ghidul programului Erasmus+.
Mobilităţile în cadrul Programului pentru educaţie, formare profesională, tineret și sport – Erasmus+ – vor avea loc între instituţiile de învăţământ superior care au aderat la Carta studenţilor Erasmus.

Erasmus pentru studenți  mobilități 

♦♦♦ Mobilitate pentru studenți (Student mobility for traineeships – SMT)- Barcelona (24-28 Aprilie 2023) – Anunt selectie studenti – Barcelona Aprilie 2023

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică pe sem II 2022-2023 Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

04-17 februarie 2023: susținerea testării lingvistice pe platforma On-line Linguistic Support (OLS): https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language
Susțin testarea studenții care nu au o altă dovadă a competențelor lingvistice pentru limba străină în care va derula mobilitatea. Se creează un cont (user și parolă) pe platforma OLS, se efectuează testul on-line și salvează un print-screen la finalizarea testului, din care să reiasă obligatoriu nivelul lingvistic obținut și numele studentului. (OLS_tutorial)

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+ 2022-2023

1) 17-28 februarie 2023: depunerea dosarelor de candidatură la biroul Erasmus+ UTT.
2) 01-11 martie 2023: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție și Echivalare (CSE) la nivel de facultate/ departament.
3) Începând cu 11 martie 2023: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.
4) 14 martie 2023: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.

Condiții de eligibilitate

1. candidatul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, indiferent de cetățenie, în oricare ciclu de studii (licență, masterat).
2. candidatul trebuie să fie student la una din facultățile universității, la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii,
3. pentru mobilitate de studiu (SMS) – mobilitățile de studiu din oricare ciclu de studii (licență, master) se pot derula începând cu semestrul II al primului an de studii,
4. pentru mobilitate de practică derulată ca student (SMP) – studenții nivel licență și master pot beneficia de mobilitate de practică începând cu anul I,
5. instituția gazdă trebuie să fie situată într-o țară diferită de România şi de țara de reşedință avută de student pe durata studiilor, într-o țară a programului sau parteneră a programului Erasmus+,
6. pentru mobilitate de studiu sunt eligibile mobilitățile derulate la instituții de învățământ superior care au încheiat acord inter-instituțional Erasmus+ (IIA) cu UTT,
7. pentru mobilitate de practică sunt eligibile mobilitățile derulate la o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră la program recunoscută de autoritățile competente și care a semnat acord interinstituțional (IIA) cu UNITBV înainte de desfășurarea activității de mobilitate.
8. organizația gazdă eligibilă poate fi:
– o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține cartă Erasmus+ (ECHE);
– o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră la program recunoscută de autoritățile competente și care a semnat acord interinstituțional cu UNITBV înainte de derularea mobilității -proiecte KA131;
– o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
– un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;
– orice organizație publică sau privată, care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării (întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată, un organism public de la nivel local, regional sau național, un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate, un institut de cercetare, o fundație,
9. Mobilitate fizică de lungă durată derulată la nivel licență, master: între 2 luni și 12 luni;
10. Mobilitate mixtă de scurtă durată derulată la nivel licență, master: între 5-30 zile de mobilitate fizică, poate fi combinată cu o componentă virtuală care să faciliteze schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare.
11. Mobilitatea fizică de scurtă durată: între 5 și 30 de zile.

Etape de selecție

A. Pentru mobilități Erasmus+ de lungă durată, selecția studenților are loc anual, prin campanii organizate în lunile februarie-martie, mai-iunie și octombrie ale fiecărui an universitar, precum și campaniii suplimentare, dacă este cazul.
B. Pentru mobilitățile Erasmus+ de scurtă durată, selecția studenților are loc pe tot parcursul anului universitar, în funcție de calendarul universităților gazdă organizatoare a mobilităților.

Un student trebuie să fie selectat cu cel puțin o lună înainte de data de început a mobilității sale.
Selecția se va desfașura în următoarele etape:

 • susținerea testului de limbă străină pentru participarea la selecția Erasmus+ (test grilă și interviu) – doar pentru studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice necesare derulării mobilității la instituțiile pentru care candidează.
 • înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus+ UTT
 • procesul de selecție realizat la nivelul facultății și finalizat prin transmiterea de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție semnate, conținând listele cu candidații declarați selectați/ rezerve/ respinși.

 

Înscrierea la concursul de selecție

1. Documente obligatorii:
• cerere de înscriere;
• declarație pe proprie răspundere;
• scrisoare de intenție;
• curriculum vitae (CV) – format Europass, în limba română, limba engleză sau în limba de studiu la universitatea gazdă, maximum 2 pagini;
• carte de identitate (pentru studenții cu cetățenie română)/ copie pașaport + dovada șederii legale pe teritoriul României la data selecției (pentru studenții de alte naționalități);
• documente doveditoare ale competențelor lingvistice (pentru mobilități de scurtă durată);
• scrisoare de accept din partea universității/instituției organizatoare (pentru mobilități de scurtă durată);
• programul detaliat al mobilității, din care să reiasă componenta virtuală – pentru mobilitățile derulate la nivel licență și master (pentru mobilități de scurtă durată).

Criterii de selecție

– Studenții Erasmus+ din Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara sunt selectați la nivel de facultate, de către membrii Comisiei de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii sau de practică, în mod corect, imparțial şi transparent,
– Studentul trebuie să aibă rezultate academice corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar Erasmus+ (Anexa Learning Agreement),
– Studentul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor de competență lingvistică pentru limbile străine în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează.
– Facultățile își pot stabili criterii suplimentare de selecție, care vor fi accesibile pe pe site-urile facultăților și pe site-ul UTT,
– Facultățile efectuează selecția studenților candidați în funcție de
       – evaluarea rezultatelor academice (media semestrelor încheiate aferente ciclului de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției SAU media de admitere la ciclul de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției – dacă nu are nici un semestru încheiat la momentul selecției);
      – evaluarea compețentelor lingvistice pentru limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității;
–  criterii suplimentare de selecție ale facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul (dacă este cazul).

Dovada competențelor lingvistice se poate face prin certificat de competențe lingvistice, nivel minimum B1, eliberat de o organizație recunoscută, adeverință/certificat lingvistic eliberat de UTT pe baza rezultatului testării lingvistice organizate de Biroul Erasmus+, rezultatul testării lingvistice OLS, susținută cu maximum trei ani înainte de data candidaturii Erasmus+, se va echivala conform tabelului următor:

Procesul de selecție se finalizează cu completarea Procesului verbal de selecție studenți (PV), semnat și prin comunicarea rezultatelor selecției de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, atât candidaților înscriși, cât și Biroului Erasmus+ UTT.

Pregătirea plecării în mobilitate

Sub îndrumarea coordonatorului Erasmus+ la nivel de facultate, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:

 • Learning Agreement– secțiunea Before the Mobility. Formatul Pdf. al documentului semnat de către toate părțile se transmite prin e-mail Biroului Erasmus+,
 • invitație/ scrisoare de acceptare/ e-mail,
 • calendarul academic al universității gazdă – pentru mobilități de studiu,
 • extras de cont în Euro pe numele titularului de mobilitate,
 • fișa OLS,
 • polița/ polițele asigurărilor de sănătate, de accident și de răspundere civilă care să acopere întreaga perioadă de mobilitate, inclusiv datele călătorilor de dus și întors,
 • document justificativ – adeverința emisă de secretariatul facultății, care atestă calitatea de student,
 • documente justificative pentru statutul de student cu oportunități reduse.

Studentul va încheia un contract financiar cu Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara înainte de începerea mobilității.
Mobilitatea Erasmus+ se poate realiza doar în perioada eligibilă a contractului de finanțare instituțional Erasmus+ din care se acordă grantul pentru respectiva mobilitate.
Perioada maximă finanțată unui student pentru o mobilitate se stabilește în funcție de valoarea grantului instituțional Erasmus+.
Studenții titulari ai unei mobilități Erasmus+ vor susține testul inițial de limbă OLS, înainte de începerea mobilității.

 

Derularea mobilității

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

 • 1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția gazdă;
 • 2. transmiterea către Biroul Erasmus+ al UTT, de către student, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înregistrare la instituția parteneră ( Confirmation of Registration SM) – pentru mobilitatea de lungă durată;
 • 3. completarea Learning Agreement– secțiunea During the mobility în cazul în care sunt necesare modificări la programul de studiu/ practică; semnarea de către ambele instituții şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea mobilității – pentru mobilitatea de lungă durată;
 • 4. participarea studentului beneficiar la activitățile – stabilite prin Learning Agreement;
 • 5. urmarea cursului lingvistic OLS – în cazul studenților care au primit o licență de curs OLS;
 • 6. completarea raportului individual de activitate (EU Survey), format electronic, pe care studentul îl primește de pe platforma Agenției Europene Erasmus+ (Mobility Tool).
  Modificarea duratei contractuale (prelungire sau diminuare) se va realiza cu respectarea duratei minime și maxime eligibile pentru tipul respectiv de mobilitate (cu excepția cazurilor de forță majoră).

   

  Diminuarea perioadei de mobilitate se poate aproba dacă noua perioadă (diminuată) va permite studentului realizarea obiectivelor academice agreate în Learning Agreement. Grantul total Erasmus+ se va recalcula în concordanță cu noua durată a mobilității.

  Prelungirea perioadei de mobilitate Erasmus+ de studiu se poate realiza doar pentru perioade cuprinse în cadrul aceluiași an universitar.

  Finanțarea perioadei de prelungire este posibilă doar în limita fondurilor disponibile în proiectul Erasmus+ în cadrul căruia se derulează mobilitatea. Modificarea duratei contractuale (prelungire sau diminuare) se va realiza prin încheierea unui act adițional la contractul financiar, în urma aprobării cererii adresate în scris de către student Biroului Erasmus+ al UTT (Request for extension of mobility/ Cerere diminuare perioadă).

 

Întoarcerea din mobilitate 

Pentru închiderea dosarului studentul beneficiar va preda documentele în maximum 30 zile de la finalizarea mobilității:
– adeverința de mobilitate (original), semnată și ștampilată de la universitatea gazdă, conținând perioada mobilității; se depune în original la Biroul Erasmus+ și în copie la coordonatorul Erasmus+ pe facultate;
– transcript of records obținut de la universitatea parteneră, conținând rezultatele profesionale (note și credite la disciplinele prevăzute în Learning Agreement Student Mobility for Studies) se depune atât la Biroul Erasmus+ (copie), cât și la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate (original/ copie), în vederea recunoașterii și echivalării studiilor – pentru mobilități de studiu de scurtă și lungă durată;
– atestat de practică (Learning Agreement – secțiunea After the mobility semnat și ștampilat de la instituția parteneră, conținând detalierea activităților practice efectuate și perioada mobilității; se depune în original la Biroul Erasmus+ și în copie la coordonatorul Erasmus+ pe facultate – pentru mobilități de practică;
– documente de transport și cazare, se depun la Biroul Erasmus+ al UTT.

Completarea raportul individual de activitate (EU Survey), format electronic, pe care studentul îl primeste de pe platforma Agenției Europene Erasmus+ (Mobility Tool) la finalul mobilității

Plata diferenței de grant (soldului) Erasmus+ în favoarea studentului beneficiar de mobilitate Erasmus+ (dacă este cazul).

Recunoașterea și echivalarea mobilității se realizează conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau de practică efectuate în cadrul mobilităților prin programul Erasmus+.

 

Erasmus pentru studenți  mobilități de scurtă durată

Mobilitatea de scurtă durată reprezintă o nouă inițiativă a Programului Erasmus+ venită în sprijinul studenților de la cicluri de studii: licență și masterat.

Mobilitatea de scurtă durată trebuie să cuprindă o perioadă de mobilitate fizică de scurtă durată în străinătate (între 5 și 30 zile). Mobilitatea de scurtă durată se poate desfășura și în cadrul unor Programe Intensive Mixte (Blended Intensive Programmes – BIP).

Studenții au libertatea, cât și responsabilitatea de a căuta programe de scurtă durată (inclusiv BIP) organizate de universități partenere ale UTT, pe site-urile acestora.

Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara a convenit:

 • Să asigure o organizare cât mai bună a mobilităţilor pentru studenţi și cadre didactice;
 • Să actualizeze constant informaţiile legate de curriculă pentru a fi mai ușor accesibile și transparente;
 • Să prezinte în mod transparent sistemul academic de transfer al creditelor (ECTS);
 • Să asigure un tratament academic și servicii de bună calitate atât studenţilor români cât și posibililor studenţi străini din mobilităţile Erasmus;
 • Să furnizeze studenţilor Erasmus străini și instituţiilor lor de origine rapoarte care să conţină informaţii complete, clare și la obiect la sfârșitul perioadei de mobilitate;
 • Să faciliteze activităţile Erasmus de predare și formare, inclusiv activităţile care implică diferite companii;
 • Să se conformeze principiilor non-discriminării stabilite prin Programele Erasmus.

Erasmus+ este noul Program UE pentru educaţie, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027